Общи условия за ползване

Добре дошли в нашия уебсайт („studioanelie.com”). Тези “Условия за ползване” регламентират достъпа до studioanelie.com и използването му.

Достъпът до сайта и използването му, както и закупуването на продукти на studioanelie.com се основават на предположението, че с факта на зареждане на Сайта от крайно устройство Потребителят изразява съгласието си да се запознае с настоящите Общи условия за ползване на сайта и приложенията към тях.

Настоящите Условия съставляват споразумение, което урежда отношенията между “АНЕЛИ ГЕНОВА” ЕООД в качеството му на администратор на уебсайта www.studioanelie.com и неговите крайни потребители.

Настоящото споразумение се прилага към информационните услуги и системи, достъпни през Сайта, негови мобилни версии, както и всяко друго приложение и услуга, които са или могат да бъдат свързани със сайта. Настоящото споразумение има действие до преустановяване от Потребителя на ползването на Услугите, достъпни през Сайта.

АНЕЛИ ГЕНОВА” ЕООД е търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. София, 1700, район Студентски ул. “Пъстър свят” № 9. Дружеството е вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 203580051.

За друга правна информация, моля прочетете секциите: Политика за поверителност и Политика за бисквитки на studioanelie.com.

ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ТЯХНАТА ЗАЩИТА

Ние събираме лични данни, които ни предоставяте доброволно, когато използвате нашия сайт. Ние се ангажираме да защитим Вашите лични данни и неприкосновеността на Вашата информация. По-подробна информация за начина на събиране, използване и съхранение на Вашите данни и информация и ангажимента ни за тяхната защита ще откриете в нашата Политика за поверителност. Политиката съдържа и информация за използването на „бисквитки“ на нашата  Страница.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички текстове, информация, графики, аудио, видео или фото файлове, софтуер и приложения, публикувани или достъпни на Страницата, както и всички авторски права, права върху търговски марки, дизайн и други права на интелектуална собственост върху тях (заедно наричани „Съдържание“), са наша собственост или собственост на нашите потребители, лицензодатели и/или доставчици на Съдържание. Това включва, без ограничение, организацията и оформлението на Страницата и използвания за тази цел софтуер, който е наша собственост или собственост на нашите потребители, доставчици и/или лицензодатели. Използвайки нашата Страница, Вие се съгласявате, че Съдържанието и неговите компоненти са достъпни единствено за лично ползване и не се разрешава тяхното копиране, възпроизвеждане, публикуване, разпространяване или предоставяне по какъвто и да било друг начин.

С изключение на случаите на разрешено използване на Съдържанието, описани по-горе, или съобразно изискванията на законодателството за защита на авторските права, Вие носите отговорност за получаването на всички необходими разрешения за използване Съдържанието и неговите компоненти, публикувани на Страницата. Това включва тези снимки, илюстрации и видео материали, които са лицензирани от трети лица. Ако желаете да получите информация за носителя на авторските права на конкретна снимка, илюстрация или видеоматериал, моля свържете се с нас на info@studioanelie.com и ние ще Ви предоставим необходимата информация. Вие се задължавате да спазвате всички приложими законови правила и норми относно законосъобразното използване на Страницата.

Всяко възпроизвеждане, копиране или използване по какъвто и да е начин без нашето съгласие или това на нашите партньори ще представлява нарушение, което може да доведе до съдебно производство.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Studioanelie.com съдържа връзки към други сайтове, които по никакъв начин не са свързани с studioanelie.com

Studioanelie.com не контролира тези уеб сайтове или тяхното съдържание. Studioanelie.com не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове и/или за правилата, приети от тях по отношение на, но не само, личните ви данни, когато посещавате тези сайтове. Тези трети страни вероятно събират потребителски лични данни, като режимът за това се регулира съгласно приетите от от тях общи условия за ползване и защита на личните данни. Моля, когато достигнете до тези сайтове чрез връзките, предоставени на studioanelie.com, внимателно прочетете правилата и условията им за употреба, както и правилата им за поверителност. Нашите Условия за ползване и Политика на лични данни не се прилагат към сайтовете на трети лица

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Studioanelie.com полага усилия, за да предотврати публикуването на своята интернет страница на съдържание, което може да се счита, че нарушава граждански убеждения или човешки права и достойнства във всичките му форми и прояви. Studioanelie.com, обаче, не гарантира, че съдържанието на сайта е подходящо или законно за всяка аудитория или е законно във всички страни.

В случай че такова съдържание се счита за незаконно в някоя от тези страни, ние не носим отговорност за вашето решение да посещавате и използвате нашия сайт. Ако въпреки това решите да го ползвате, ние ви информираме, че използване на услугите, предоставяни от studioanelie.com, е изцяло ваша лична отговорност.

studioanelie.com приема мерки, за да гарантира, че съдържанието на studioanelie.com е коректно и не съдържа невярна или неактуална информация. Въпреки това, studioanelie.com не може да носи отговорност за точността и цялостта на съдържанието, публикувано на своята интернет страница.

Studioanelie.com не може да гарантира, че сайтът ще работи непрекъснато, без никакви прекъсвания и грешки поради връзката с Интернет. В случай на проблем при използването на нашия сайт, моля, свържете се с нас. Представител на studioanelie.com ще бъде на ваше разположение, за да съдейства и да помогне да се възстанови достъпа ви до сайта, ако и доколкото това е възможно.

Studioanelie.com приема адекватни технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на услугите на studioanelie.com с цел предотвратяване на неразрешено използване или достъп до данни, както и за предотвратяване на рисковете от разпространение, унищожаване и загуба на данни и конфиденциална информация по отношение на потребителите на studioanelie.com, както и за да се избегне непозволен или незаконен достъп до такива данни и информация.

ДОСТЪП

Ако срещате затруднения при използването на Страницата от определени браузери или софтуер или желаете да ни помогнете да подобрим условията за достъп, моля свържете се с нас на имейл info@studioanelie.com. Ние ценим Вашите коментари и Вашите предложения ще ни помогнат за подобряване на Страницата.

Вие декларирате, че няма да използвате роботи, „спайдери”, „скрейпъри” или други автоматични средства за достъп до Страницата за каквито и да е цели, без изричното ни писмено разрешение за това. В допълнение, Вие се съгласявате да не (а) предприемате действия, които по наша преценка натоварват или биха могли необосновано или непропорционално да натоварят нашата инфраструктура; (б) възпрепятствате или правите опит за възпрепятстване на нормалното функциониране на Страницата или извършваните чрез нея дейности; или (в) избягвате предприети от нас мерки за предотвратяване или ограничаване на достъпа до Страницата. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Както Вие, така и ние можем да спрем или прекратим възможността Ви да използвате Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Ние можем да блокираме достъпа Ви до Страницата и в случай на (а) нарушение на настоящите Общи условия; (б) ако не сме в състояние да удостоверим или идентифицираме предоставената от Вас информация; или (в) считаме, че в резултат на действията Ви могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Вас, за нашите клиенти или за нашата организация.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия и Политиката за защита на данните (която включва подробна информация за подхода ни към използването на „бисквитки“) съставляват пълния текст на постигнатото споразумение между Вас, в качеството Ви на потребител, и https://www.studioanelie.com във връзка с използването на Страницата и отменят всички предходни споразумения или уговорки, касаещи използването на Страницата.

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

Непредприемането на действия или забавата при упражняването на права и средства за защита по реда на настоящите Общи условия не представлява отмяна или отказ от такива права, правомощия или средства за защита. Отказът от права от страна на https://www.studioanelie.com се смята за действителен, единствено ако направен в писмена форма и е подписан от неин надлежно упълномощен представител.

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Като основен принцип по изпълнението на това споразумение, страните възприемат взаимното разбиране и търпимите отстъпки. В този смисъл, страните се споразумяват да решават спорните въпроси, възникнали помежду им, в дух на добра воля и по пътя на преговорите.

Всеки спор, разногласие или иск, произтичащ от или свързан с изпълнението, съответно – неизпълнението на това споразумение, следва да се решава от страните чрез договаряне и с добрата воля на всяка една от тях.

При невъзможност за решаване на спорове, възникнали във връзка и по повод този договор, неговото изпълнение, съответно неизпълнение, страните се договарят да решават същите пред компетентния за това съд, определен съобразно правилата на подсъдност. В случай на частноправен спор с международен елемент съдът, който е компетентен да разгледа спора, следва да бъде определен по правилата на международното частно право.

Приложимото по настоящото споразумение право е правото на държавата, в която е регистиран администратора, в случая Република България.

ДАННИ ЗА ВРЪЗКА С НАС

Ако имате въпроси, коментари или оплаквания във връзка с нашата Страница или настоящите Общите условия, моля, свържете се с нас. Можете да ни пишете на: info@studioanelie.com